Bahagian

Bahagian (10)

Isnin, 08 Julai 2019 08:55

Pasukan Projek Persekutuan Negeri

Ditulis oleh

  A - Fungsi Pasukan Projek Persekutuan Negeri

 

1- Mengurus, merancang, menyelaras dan mengawasi / menyelia, menjalankan pemeriksaan, mengawal dan memantau kerja-kerja pembinaan yang dilaksanakan oleh kontraktor dan semua perunding / HODT  yang telah dilantik untuk  kawalan kualiti produk bagi projek Konvensional Dalaman (rekabentuk oleh  HODT JKR) dan Konvensional Perunding dengan memastikan kepatuhan kepada SPB JKR di dalam aktiviti:-

a). Pembinaan

b). Penyerahan

c). Pos Penyerahan

Bagi semua/ projek ……………………..di bawah Pasukan Projek Persekutuan Negeri Pahang.

2- Mengurus, memantau, menyelaras dan menyediakan pelaporan kemajuan projek berasaskan Program Kerja (CPM) (Laporan Kontrak) bagi memastikan pengemaskinian kemajuan fizikal dan kewangan mengikut Garis Panduan Penjadualan Projek JKR melibatkan aktiviti-aktiviti:-

i). Penggunaan Program Kerja dalam memantau kemajuan projek & pelaporan  projek.

ii).Penggunaan dan pengemaskinian Sistem SKALA (penyediaan bayaran interim & catatan kontrak).

3- Mengurus pengurusan kewangan dan kawalan kos termasuk penyediaan peruntukan dan Mengurus dan menyelaras bayaran interim, penilaian semasa bagi progres pembinaan untuk pengesahan tuntutan bayaran interim.

4- Mengurus, menyelaras dan mengadakan mesyuarat tapak, mesyuarat teknikal dan mesyuarat koordinasi mengikut ketetapan dan keperluan semasa (berdasarkan isu-isu kritikal) sepertimana perancangan tahun semasa.

5- Mengurus, menyelaras, menyemak dan mengadakan sesi interaksi bersama pihak klien/ end user, HODT berkaitan bagi kelulusan bahan / material, shop drawing, method of statement, kelulusan mock-up kerja bagi kerja berkaitan mengikut displin masing-masing.

6-Mengurus, menyelaras dan menyediakan Pelan Pengurusan Risiko dan melaksanakan pemantauan berkala melalui daftar risiko bagi memastikan peningkatan kadar kejayaan dan mengurangkan kesan peristiwa risiko.

7-Mengurus dan menyediakan pelaporan berkaitan isu-isu pembinaan dan kontrak di tapak bina kepada Pengurus Besar Kanan Pembinaan mengikut keperluan semasa.

8-Memberi khidmat nasihat teknikal kepada projek-projek di bawah PPPNP setiap masa diperlukan mengikut keperluan.

9-Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa.

10-Pembangunan Modal Insan Kehadiran Latihan 7 Hari Setahun (100% hadir).

11-Mengurus, menyelaras dan mengadakan mesyuarat membaiki kecacatan mengikut ketetapan.

12-Memantau Kerja Penyenggaraan Pos Penyerahan (Semasa TTK)/ kerja-kerja membaiki kecacatan bagi projek di dalam tempoh DLP mengikut ketetapan.

13-Mengurus maklumbalas Pelanggan dan Mengurus Kajian Kepuasan pelanggan di peringkat pembinaan, penyerahan dan pos penyerahan.

 

B - Alamat Perhubungan

 

Pasukan Projek Persekutuan Negeri Pahang,
Tingkat 10, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang.

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Isnin, 17 Ogos 2015 16:51

Bahagian Kewangan

Ditulis oleh

A Fungsi Bahagian Kewangan

2.

KEWANGAN

 1. Bagi mengadakan satu perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan amanah serta berkesan kepada semua pelanggan (Jabatan, Aqensi dan Orang Ramai) di dalam semua urusan yang berkaitan dengan hal-hal kewangan.
 2. Untuk mengurus dan mengawal wang awam bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
 3. Memasti rekod kewangan adalah kemas kini dan teratur
B

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Kewangan JKR Pahang,
Tingkat 9, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 15:13

Bahagian Struktur Dan Rekabentuk

Ditulis oleh

  A - Pengenalan

 

Bahagian Struktur Dan Rekabentuk adalah satu unit rekabentuk di dalam organisasi JKR Pahang yang merupakan unit sokongan kepada Bahagian Bangunan, Bahagian Arkitek dan Bahagian Jalan. Bahagian ini ditubuhkan pada tahun 2009. Bahagian ini merupakan bahagian yang berperanan membantu memberi khidmal kepakaran teknikal dan nasihat dalam aspek kejuruteraan sivil dan struktur kepada bahagian lain di JKR Pahang, JKR Daerah di Negeri Pahang, serta jabatan kerajaan dan agensi lain.

 

B - Fungsi Bahagian Struktur Dan Rekabentuk

 

1- Merekabentuk lukisan struktur.

2- Menyelaras dan menyediakan lukisan struktur.

3- Menyediakan khidmat nasihat teknikal kepada bahagian dan daerah di JKR PAHANG serta jabatan dan agensi lain.

4- Bertanggungjawab menyemak rekabentuk dan lukisan struktur yang dikemukakan oleh pihak perunding.

 

C - Alamat Perhubungan

 

Bahagian Struktur dan Rekabentuk JKR Pahang,
Tingkat 10, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang.

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 14:58

Bahagian Jalan

Ditulis oleh

   A - Pengenalan

  Objektif Bahagian
 
 • Mengadakan Infrastruktur Jalan serta jambatan sekitar negeri bagi memenuhi keperluan-keperluan pembangunan negara.
 • Menyelaras pembinaan serta pembaikan jalan-jalan dan jambatan-jambatan di Luar Bandar bagi mengadakan hubungan ke kawasan-kawasan yang membangun.
 • Menentukan bahawa jalan-jalan serta jambatan-jambatan yang sedia ada disenggarakan, dibaiki dan ditingkatkan mutu dengan sempurna untuk perjalanan yang selamat dan selesa.
 

B - Fungsi Bahagian Jalan

 

1. Unit Pengurusan Jalan

 • Mengurus aset alih, rekod kedatangan, cuti, latihan & kompetensi kakitangan Bahagian Jalan.
 • Memberi ulasan bagi permohonan pelaburan, ACDC, rizab tanah, pemilikan tanah kerajaan, tukar syarat nyata tanah dan kategori kegunaan tanah.
 • Meneliti, menyemak dan meluluskan permohonan-permohonan pembangunan tepi jalan.
 • Memegang deposit bagi Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
 • Menerima dan menyelaras maklum balas aduan pelanggan/ orang awam.
 

2. Unit Pengurusan Projek

 • Merancang pembinaan rangkaian jalan baru dan menaik taraf jalan sedia ada.
 • Melaksanakan kerja-kerja penyediaan dokumen meja tender.
 • Menyelaras kerja-kerja yang dijalankan oleh pihak perunding.
 • Menyelaras, mengurus dan memantau kemajuan kerja, kualiti dan kewangan projek di tapak dan melalui sistem SKALA.
 • Menjalankan kerja-kerja pengauditan terhadap dokumentasi, pelaksanaan dan produk projek.
 • Terlibat dalam menyelaras reka bentuk, pengambilan balik tanah & pampasan, peruntukan pembangunan dan mengurus projek-projek jalan.
 

3. Unit Senggara Jalan

 • Menyenggara rangkaian jalan, jambatan dan pembetung sedia ada termasuk mengawal dan mengagih peruntukan yang diberi.
 • Menyenggara cerun-cerun sedia ada serta memantau pembaikan cerun runtuh dan kerja-kerja kecemasan
 • Mendaftar rangkaian jalan-jalan baru dan aset tak alih.
 • Mengurus proses pembayaran kerja-kerja penyenggaraan.
 • Menyediakan laporan bulanan dan laporan berkaitan bagi kerja-kerja penyenggaraan jalan-jalan negeri dan persekutuan.
 • Mengurus operasi bencana, kemalangan di kawasan kerja senggara, pemasangan dan penyenggaraan jambatan bailey.
 

C - Alamat Perhubungan

 

Bahagian Jalan JKR Pahang,
Tingkat 10, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang.

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 14:46

Bahagian Pendidikan

Ditulis oleh

  A - Fungsi Bahagian Pendidikan

 
 1. Merancang, menyelaras dan menyelia projek-projek persekutuan (pendidikan) yang diserahkan kepada JKR Negeri.
 2. Menyelaras dan mengawasi kemajuan pembangunan projek-projek pendidikan yang dilaksanakan oleh JKR Daerah.
 3. Menyelaras keperluan peruntukan bulanan, suku tahun dan tahunan projek-projek pendidikan.
 4. Menyelaras kerja-kerja baikpulih premis pendidikan yang diserahkan kepada JKR Negeri.
 5. Memberi khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan yang memerlukan.
 

B - Alamat Perhubungan

 

Bahagian Pendidikan JKR Pahang,
Tingkat 11, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang.

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 14:39

Bahagian Bangunan

Ditulis oleh

  A - Fungsi Bahagian Bangunan

 
 1. Merancang, menyelaras dan mengawasi pelaksanaan projek-projek persekutuan dan negeri yang disalurkan kepada JKR Negeri.
 2. Menyelaras kemajuan perlaksanaan fizikal dan kemajuan kewangan projek-projek bangunan.
 3. Merancang, menyelaras dan mengawasi perlaksanaan kerja penyelenggaran bangunan negeri dan beberapa bangunan persekutuan.
 4. Memberi khidmat nasihat teknikal kepada jabatan dan agensi kerajaan yang memerlukan.
 

B - Alamat Perhubungan

 

Bahagian Bangunan JKR Pahang,
Tingkat 11, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang.

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 14:32

Bahagian Arkitek

Ditulis oleh

   A - Pengenalan

 

Bahagian Arkitek adalah satu Unit Senibina di dalam Organisasi Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang Darul Makmur. Bahagian ini bertanggungjawab dalam memberi khidmat teknikal dan nasihat kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan di mana perlu dalam mereka bentuk dan melaksanakan semua projek bangunan Kerajan Negeri yang telah dipertanggungjawabkan.

Bahagian ini berhubung rapat dengan Bahagian Bangunan, Elektrik, Mekanikal dan Pentadbiran serta Jurutera-Jurutera Daerah dalam melaksanakan projek di Negeri Pahang.

 

B - Fungsi Bahagian Arkitek

 
 1. Mereka bentuk dan melaksanakan projek-projek bangunan Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
 2. Membuat reka bentuk, tataatur dan mengawasi pelaksanaan bagi majlis-majlis rasmi Kerajaan Negeri Pahang yang berbentuk keagamaan atau sebagainya.
 3. Menyediakan brief, mereka bentuk dan melaksanakan projek–projek KDYMM Sultan Pahang.
 4. Menyediakan Lukisan Arkitek, Penentuan kerja dan sebagainya untuk Dokumen Tawaran.
 5. Menyelia kerja binaan di tapak projek ˜Istimewa".
 6. Menjadi Penasihat kepada pihak pelanggan atas perkara berkaitan dengan bidang Senibina dan perlaksanaan projek-projek bangunan.
 7. Menyediakan maklumat mengenai kegunaan bahan-bahan binaan untuk kegunaan bangunan-bangunan kerajaan.
 8. Menyediakan laporan dan memberi taklimat kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang atau lain-lain Jawatankuasa sebagaimana diarahkan.
 

C - Alamat Perhubungan

 

Bahagian Arkitek JKR Pahang,
Tingkat 11, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang.

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 13:26

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

Ditulis oleh

  A - Fungsi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

  Memastikan Perkhidmatan Kepakaran Ukur Bahan Sentiasa Effektif Dalam Melicinkan Pengurusan Tender Dan Pentadbiran Kontrak Selaras Dengan Dasar Perolehan Kerajaan
1- Pengurusan Tender/ Sebutharga.
2- Pentadbiran Kontrak.
 

Diantara fungsi utama Bahagian Kontrak & Ukur Bahan ialah:-

 

1. Pra - Kontrak

la merupakan tugas-tugas di peringkat awal tender sehingga kontrak bagi tender tersebut ditandatangani. Diantara aktiviti-aktiviti yang dijalankan diperingkat ini adalah

 1. Menjadi urus setia kepada penutupan dan pembukaan tender.
 2. Menyedia dan menyemak Dokumen Meja Tender dan Dokumen Tender.
 3. Menjual dokumen-dokumen tender kepada kontraktor yang berkelayakan
 4. Menyediakan dan menyemak anggaran kos projek.
 5. Memproses pengeluaran iklan dan memanggil tender-tender secara terbuka, selektif dan runding terus.
 6. Menyediakan laporan tender.
 7. Menyediakan Surat Setuju Terima Tender
 

2. Pos - Kontrak

 1. Melaksanakan Audit Teknikal bagi semua dokumen-dokumen Pos Kontrak sehingga Perakuan Muktamad.
 2. Menjadi Urus setia Pelantikan Jurukur Tanah dan Perunding-Perunding, Urus setia Perubahan Kerja, Urus setia Sebut harga dan Urus setia Perolehan Melalui Kontrak.
 3. Menjadi Wakil Pegawai Penguasa (Ukur Bahan) Bagi sesetengah projek.
 4. Menilai dan memperakukan Tuntutan Kontraktor.
 5. Memberikan Khidmat Nasihat tentang Pengurusan Kontrak
 

B - Alamat Perhubungan

 

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan JKR Pahang,
Tingkat 12, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Rabu, 10 April 2013 16:12

Bahagian Pengurusan Korporat

Ditulis oleh

  A - Pengenalan

 

JKR Pahang yang berperanan sebagai agensi pelaksana dan perunding teknikal kepada kerajaan, sentiasa berhadapan dengan beban tugas yang makin mencabar. Sebagai satu langkah untuk meningkatkan prestasi jabatan, Bahagian Pengurusan Korporat telah ditubuhkan pada 16 November 2007 dan diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah Kanan (Korporat).

Penubuhan Bahagian Pengurusan Korporat adalah wajar bagi menangani keperluan arus pembangunan terkini JKR Pahang. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Korporat) telah dibantu oleh satu orang Penolong Pengarah Kanan (Korporat) Gred J48 yang menerajui unit yang terdiri dari Unit Aduan, Unit Komunikasi & lC]. Unit Pengurusan Kualiti, Unit Pemantauan dan Naziran, Unit Latihan dan Kompetensi.

 

B - Objektif Bahagian

 
 1. Membantu Pengarah JKR Pahang mencapai prestasi cemerlang melalui penglibatan Pasukan Petugas Khas bagi melaksanakan projek atau program yang ditetapkan, serta inisiatif-inisiatif di bawah JKR Strategic Framework 2016-2020, mempromosikan serta menyokong pelaksanaan strategi dan polisi-polisi lain seperti yang diarahkan oleh KPKR.
 2. Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) yang merangkumi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (SPAS) MS ISO 14001:2015, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SPKKP) OHSAS 18001:2007 dan Sistem Pengurusan Tenaga (SPT) MS ISO 50001:2011.
 

C - Fungsi Bahagian Pengurusan Korporat

 

1. Unit Latihan, Kompetensi  & Unit Pengurusan Kualiti

 1. Memantau pelaksanaan dan pencapaian kursus 5 hari setahun bagi semua pegawai dan kakitangan JKR Pahang.
 2. Menguruskan dan menyelaraskan latihan dan pencalonan peserta bagi permohonan latihan dalam dan luar (swasta).
 3. Mengurus dan memantau perbelanjaan peruntukan latihan bagi memastikan perbelanjaan adalah 98%.
 4. Memantau program Perkongsian Ilmu (Knowledge Management) di peringkat JKR Pahang.
 5. Menyelaraskan dan memantau pelaksanaan program pementoran di bawah kendalian JKR Malaysia dan Kerajaan Negeri Pahang.
 6. Merancang dan menguruskan Mesyuarat Pegawai Kanan peringkat JKR Pahang.
 7. Merancang dan menguruskan Mesyuarat Pengurusan JKR Negeri Pahang.
 8. Mengurus Mesyuarat Pagi JKR Negeri Pahang.
 9. Memantau perlaksanaan Competency Identification (CI) untuk semua Pegawai dan kakitangan pelaksana skim J di JKR Pahang.
 10. Mengurus dan memantau Mesyuarat Sekretariat Jawatankuasa Kemudahan Asas, Sistem Penyampaian Awam dan Inovasi (KASPAIN) dan Mesyuarat Induk Jawatankuasa KASPAIN.
 11. Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan program Walkabout Pengarah Kerja Raya Negeri Pahang (sekiranya perlu).
 12. Merancang, menguruskan dan menyelaraskan pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) dan audit di peringkat JKR Pahang dan JKR Malaysia (Sistem Pengurusan Kualiti, Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, dan Sistem Pengurusan Tenaga).
 13. Memantau dan mengurus pelaksanaan Program Lestari di JKR Pahang.
 14. Menguruskan, menyelaraskan dan analisis input serta pelaporan Kajian Semula Pengurusan, termasuklah merancang dan menguruskan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) peringkat JKR Pahang.
 15. Menyelaraskan  pelaksanaan program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) bagi premis Kompleks Tun Razak (KOMTUR).
 

2. Unit Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

 1. Memantau aktiviti-aktiviti berkaitan dengan Sistem Rangkaian.
 2. Merancang dan menyelaras program/aktiviti berkaitan ICT di JKR Negeri Pahang.
 3. Menyelaras permohonan aset ICT menggunakan Sistem e-Peralatan SUK Negeri Pahang
 4. Merancang dan menyelaras kerja pembaikan aset ICT (aset kerajaan).
 5. Membantu memberikan nasihat dan khidmat sokongan ICT.
 6. Memantau aktiviti pendaftaran Sistem Kehadiran Biometrik (ETASS) (Pendaftaran Pegawai dan Kakitangan Baru).
 7. Menyelaras dan memantau Portal Rasmi Jabatan.
 8. Membantu menyelaras dan memantau Pengurusan Aduan Awam Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang.
 9. Menganalisa statistik Pengaduan Awam untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Pengaduan Awam Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang.
 10. Menyelaras dan menyedia pelaporan BPA Negeri Pahang.
 11. Menyelaras dan menyedia Laporan Piagam Pelanggan Jabatan Kerja Raya.
 12. Membantu menyelaras, memantau dan menguruskan Media Sosial Rasmi Jabatan (Facebook / Twitter).
 13. Menyelaras dan menyedia Takwim Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang dan Bahagian Pengurusan Korporat.
 

3. Unit Integriti ,Inovasi & Unit Pentadbiran

 1. Melaksanakan program inovasi JKR Negeri Pahang.
 2. Menguruskan Anugerah/ Pertandingan Kualiti peringkat JKR Pahang dan JKR Malaysia.
 3. Menyelaras Pelaporan Pelan Bisnes JKR Negeri Pahang.
 4. Menyelaras Pelaporan Pengrusan Risiko JKR Negeri Pahang.
 5. Menyelaras Pelaporan KPI Pengarah Kerja Raya.
 6. Membantu menyelaras, pelaporan dan melaksana program Pelan Integriti (PI) JKR Negeri Pahang.
 7. Menganjurkan Majlis Anugerah Tokoh JKR Pahang.
 8. Menguruskan penyertaan KIK peringkat JKR Pahang, SUK dan JKR Malaysia.
 9. Menguruskan Mesyuarat Bahagian Korporat.
 10. Pengurusan Am Pejabat.
 11. Menyediakan maklum balas mesyuarat (Mesy. Pagi Negeri Pahang, JKTNg, Pemudah, DUN, MTNg, Mesy. Pengarah JKR Malaysia).
 12. Pengurusan Fail.
 13. Pengurusan Aset Bahagian.
 14. Urusan Penstrukturan Semula JKR Pahang dan Pengemaskinian MyPortfolio.
 15. Urusan HRMIS peringkat Bahagian.Urusan penempatan Pelajar Praktikal.
 

D - Alamat Perhubungan

 

Bahagian Pengurusan Korporat JKR Pahang,
Tingkat 9, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Rabu, 10 April 2013 00:00

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

Ditulis oleh

  A - Fungsi Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

 

PENTADBIRAN AM

 1. Menyelaras dan mengurus urusan pentadbiran yang lebih efisyen selaras dengan Objektif Jabatan.
 2. Mengurus keperluan Sumber  Manusia Jabatan.
 3. Merangka dan menyelaras latihan dan kursus yang sesuai serta yang membantu dalam kemajuan kerjaya.

KEWANGAN 

 1. Bagi mengadakan satu perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan amanah serta berkesan kepada semua pelanggan (Jabatan, Agensi dan Orang Ramai) di dalam semua urusan yang berkaitan dengan hal-hal kewangan.
 2. Untuk mengurus dan mengawal wang awam bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
 3. Memasti rekod kewangan adalah kemas kini dan teratur.
 

B - Alamat Perhubungan

 

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan JKR Pahang,
Tingkat 12, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7007
Fax: 09-573 2837

HUBUNGI KAMI

Pengarah Kerja Raya Negeri Pahang

Tingkat 9-12, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Tel : +(609)-571 7000,
Fax : +(609)-573 2837
Emel : pahang [at] jkr.gov.my

Kemaskini terakhir: 17 Sept 2020

SALURAN ADUAN

SMS : JKR 'aduan anda' ke 32728
Emel : aduan.jkr [at] 1govuc.gov.my
Laman Web : PORTAL ADUAN

'Pelanggan Diutamakan, Janji Dikotakan'

- Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

Pencapaian Piagam Pelanggan

STATISTIK

Pelawat Hari Ini :Pelawat Hari Ini :75
Minggu ini :Minggu ini :435
Bulan ini :Bulan ini :1584
Keseluruhan :Keseluruhan :2632166
Tertinggi : 03-05-2019 : 3155

Paparan Terbaik Di IE 10.0, Mozilla Firefox 52.0 & Google Chrome 57.0 dengan resolusi 1360 x 768
HAKCIPTA © 2005 - 2020 PORTAL RASMI JKR NEGERI PAHANG. REKABENTUK OLEH PASUKAN PORTAL RASMI JKR NEGERI PAHANG.

Carian

Pilihan Tema

Pilihan Warna

Imej Latarbelakang