Bahagian

Bahagian (9)

Isnin, 17 Ogos 2015 16:51

Bahagian Kewangan

Ditulis oleh

A Fungsi Bahagian Kewangan

2.

KEWANGAN

 1. Bagi mengadakan satu perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan amanah serta berkesan kepada semua pelanggan (Jabatan, Aqensi dan Orang Ramai) di dalam semua urusan yang berkaitan dengan hal-hal kewangan.
 2. Untuk mengurus dan mengawal wang awam bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
 3. Memasti rekod kewangan adalah kemas kini dan teratur
B

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Kewangan JKR Pahang,
Tingkat 9, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 15:13

Bahagian Struktur Dan Rekabentuk

Ditulis oleh

A.  Pengenalan

  Bahagian Struktur Dan Rekabentuk adalah satu unit rekabentuk di dalam organisasi JKR Pahang yang merupakan unit sokongan kepada Bahagian Bangunan, Bahagian Arkitek dan Bahagian Jalan. Bahagian ini ditubuhkan pada tahun 2009. Bahagian ini merupakan bahagian yang berperanan membantu memberi khidmal kepakaran teknikal dan nasihat dalam aspek kejuruteraan sivil dan struktur kepada bahagian lain di JKR Pahang, JKR Daerah di Negeri Pahang, serta jabatan kerajaan dan agensi lain
B. Fungsi Bahagian Struktur Dan Rekabentuk

  Peranan utama bahagian ini adalah merekabentuk, menyelaras dan menyediakan lukisan struktur bagi projek yang diuruskan oleh JKR Pahang. Selain itu, bahagaian ini bertanggungjawab mengurus, memantau dan menyelia projek KK3 Kurnia dan KK3 Paya Besar, Kuantan, Pahang.

Bahagian ini juga berperanan memberi khidmat nasihat teknikal kepada bahagian dan daerah di JKR Pahang serta jabatan dan agensi lain. Disamping itu bahagian ini bertanggungjawab menyemak rekabentuk dan lukisan struktur yang dikemukakan oleh pihak perunding
C.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Struktur dan Rekabentuk JKR Pahang,
Tingkat 1, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 14:58

Bahagian Jalan

Ditulis oleh

A.  Pengenalan

B. Objektif Bahagian

 
 • Mengadakan Infrastruktur Jalan serta jambatan sekitar negeri bagi memenuhi keperluan-keperluan pembangunan negara.
 • Menyelaras pembinaan serta pembaikan jalan-jalan dan jambatan-jambatan di Luar Bandar bagi mengadakan hubungan ke kawasan-kawasan yang membangun.
 • Menentukan bahawa jalan-jalan serta jambatan-jambatan yang sedia ada disenggarakan, dibaiki dan ditingkatkan mutu dengan sempurna untuk perjalanan yang selamat dan selesa.
C. Fungsi Bahagian Jalan

1.

Unit Pengurusan Jalan

 • Mengurus aset alih, rekod kedatangan, cuti, latihan & kompetensi kakitangan Bahagian Jalan.
 • Memberi ulasan bagi permohonan pelaburan, ACDC, rizab tanah, pemilikan tanah kerajaan, tukar syarat nyata tanah dan kategori kegunaan tanah.
 • Meneliti, menyemak dan meluluskan permohonan-permohonan pembangunan tepi jalan.
 • Memegang deposit bagi Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
 • Menerima dan menyelaras maklum balas aduan pelanggan/ orang awam.
2.

Unit Pengurusan Projek

 • Merancang pembinaan rangkaian jalan baru dan menaik taraf jalan sedia ada.
 • Melaksanakan kerja-kerja penyediaan dokumen meja tender.
 • Menyelaras kerja-kerja yang dijalankan oleh pihak perunding.
 • Menyelaras, mengurus dan memantau kemajuan kerja, kualiti dan kewangan projek di tapak dan melalui sistem SKALA.
 • Menjalankan kerja-kerja pengauditan terhadap dokumentasi, pelaksanaan dan produk projek.
 • Terlibat dalam menyelaras reka bentuk, pengambilan balik tanah & pampasan, peruntukan pembangunan dan mengurus projek-projek jalan.
3. 

Unit Senggara Jalan

 • Menyenggara rangkaian jalan, jambatan dan pembetung sedia ada termasuk mengawal dan mengagih peruntukan yang diberi.
 • Menyenggara cerun-cerun sedia ada serta memantau pembaikan cerun runtuh dan kerja-kerja kecemasan
 • Mendaftar rangkaian jalan-jalan baru dan aset tak alih.
 • Mengurus proses pembayaran kerja-kerja penyenggaraan.
 • Menyediakan laporan bulanan dan laporan berkaitan bagi kerja-kerja penyenggaraan jalan-jalan negeri dan persekutuan.
 • Mengurus operasi bencana, kemalangan di kawasan kerja senggara, pemasangan dan penyenggaraan jambatan bailey.
D.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Jalan JKR Pahang,
Tingkat 10, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 14:46

Bahagian Pendidikan

Ditulis oleh

A. Fungsi Bahagian Pendidikan

1.

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT

 1. Mengurus fail, surat menyurat dan pekeliling
 2. Mengurus laporan - laporan yang berkaitan bahagian projek
 3. Mengurus mesyuarat yang berkaitan dengan bahagian dan projek
2.

PENGURUSAN PROJEK

 1. Menjalankan pentadbiran kontrak semasa peringkat kontrak, pasca kontrak dan turut terlibat di peringkat pra kontrak
 2. Menjalankan pemantauan kemajuan kerja, kualiti dan kewangan projek
 3. Menjalankan kerja - kerja pengauditan terhadap dokumentasi, perlaksanaan dan produk projek
 4. Terlibat dalam menyelaras reka bentuk, peruntukan projek - projek pendidikan
B.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Pendidikan JKR Pahang,
Tingkat 11, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 14:39

Bahagian Bangunan

Ditulis oleh

A. Fungsi Bahagian Bangunan

 
 1. Merancang, menyelaras dan mengawasi pelaksanaan projek¬projek persekutuan dan negeri yang disalurkan kepada JKR Negeri.
 2. Melaksanakan kerja-kerja rekabentuk struktur bagi projek-projek yang baru.
 3. Menyelaras kemajuan perlaksanaan fizikal dan kemajuan kewangan projek-projek bangunan.
 4. Menyelaras kerja-kerja Penyelenggaraan bangunan Negeri dan beberapa bangunan Persekutuan.
 5. Memberi khidmat nasihat teknikal kepda a Jabatan dan Agensi Kerajaan yang memerlukan.
B.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Bangunan JKR Pahang,
Tingkat 11, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 14:32

Bahagian Arkitek

Ditulis oleh

A.  Pengenalan

  Bahagian Arkitek adalah satu Unit Senibina di dalam Organisasi Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang Darul Makmur. Bahagian ini bertanggungjawab dalam memberi khidmat teknikal dan nasihat kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan di mana perlu dalam mereka bentuk dan melaksanakan semua projek bangunan Kerajan Negeri yang telah dipertanggungjawabkan.

Bahagian ini berhubung rapat dengan Bahagian Bangunan, Elektrik, Mekanikal dan Pentadbiran serta Jurutera-Jurutera Daerah dalam melaksanakan projek di Negeri Pahang.
B. Fungsi Bahagian Arkitek

 
 1. Mereka bentuk dan melaksanakan projek-projek bangunan Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
 2. Membuat reka bentuk, tataatur dan mengawasi pelaksanaan bagi majlis-majlis rasmi Kerajaan Negeri Pahang yang berbentuk keagamaan atau sebagainya.
 3. Menyediakan brief, mereka bentuk dan melaksanakan projek–projek KDYMM Sultan Pahang
 4. Menyediakan Lukisan Arkitek, Penentuan kerja dan sebagainya untuk Dokumen Tawaran.
 5. Menyelia kerja binaan di tapak projek ˜Istimewa"
 6. Menjadi Penasihat kepada pihak pelanggan atas perkara berkaitan dengan bidang Senibina dan perlaksanaan projek-projek bangunan.
 7. Menyediakan maklumat mengenai kegunaan bahan-bahan binaan untuk kegunaan bangunan-bangunan kerajaan.
 8. Menyediakan laporan dan memberi taklimat kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang atau lain-lain Jawatankuasa sebagaimana diarahkan
C.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Arkitek JKR Pahang JKR Pahang,
Tingkat 11, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Khamis, 11 April 2013 13:26

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

Ditulis oleh

A. Fungsi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

1. Peranan utama yang dimainkan oleh Bahagian Kontrak & Ukur Bahan ialah memberi khidmat kepaka'a kepada bahagian-bahagian lain di JKR. Perunding di dalam pelaksanaan projek khususnya memberi penekanan kepada pengurusan tender dan pentadbiran kontrak yang efisyen supaya projek dapat disiapkan dalam jangka masa dan kos yang telah dipersetujui.
2. Bahagian Kontrak & Ukur Bahan juga bertanggungjawab untuk mempastikan peraturan tender dar kontrak yang dilaksanakan adalah memenuhi ciri-ciri pertanggungjawaban awam dan selaras denga) dasar semasa kerajaan.
  Diantara fungsi utama Bahagian Kontrak & Ukur Bahan ialah:-
A.

Pra - Kontrak

la merupakan tugas-tugas di peringkat awal tender sehingga kontrak bagi tender tersebut ditandatangani. Diantara aktiviti-aktiviti yang dijalankan diperingkat ini adalah

 1. Menjadi urus setia kepada penutupan dan pembukaan tender.
 2. Menyedia dan menyemak Dokumen Meja Tender dan Dokumen Tender.
 3. Menjual dokumen-dokumen tender kepada kontraktor yang berkelayakan
 4. Menyediakan dan menyemak anggaran kos projek.
 5. Memproses pengeluaran iklan dan memanggil tender-tender secara terbuka, selektif dan runding terus.
 6. Menyediakan laporan tender.
 7. Menyediakan Surat Setuju Terima Tender
B.

Pos - Kontrak

 1. Melaksanakan Audit Teknikal bagi semua dokumen-dokumen Pos Kontrak sehingga Perakuan Muktamad.
 2. Menjadi Urus setia Pelantikan Jurukur Tanah dan Perunding-Perunding, Urus setia Perubahan Kerja, Urus setia Sebut harga dan Urus setia Perolehan Melalui Kontrak.
 3. Menjadi Wakil Pegawai Penguasa (Ukur Bahan) Bagi sesetengah projek.
 4. Menilai dan memperakukan Tuntutan Kontraktor.
 5. Memberikan Khidmat Nasihat tentang Pengurusan Kontrak
B.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan JKR Pahang,
Tingkat 12, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Rabu, 10 April 2013 16:12

Bahagian Pengurusan Korporat

Ditulis oleh

A.  Pengenalan

  JKR Pahang yang berperanan sebagai agensi pelaksana dan perunding teknikal kepada kerajaan, sentiasa berhadapan dengan beban tugas yang makin mencabar. Sebagai satu langkah untuk meningkatkan prestasi jabatan, Bahagian Pengurusan Korporat telah ditubuhkan pada 16 November 2007 dan diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah Kanan (Korporat).

Penubuhan Bahagian Pengurusan Korporat adalah wajar bagi menangani keperluan arus pembangunan terkini JKR Pahang. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Korporat) telah dibantu oleh satu orang Penolong Pengarah Kanan (Korporat) Gred J48 yang menerajui unit yang terdiri dari Unit Aduan, Unit Komunikasi & lC]. Unit Pengurusan Kualiti, Unit Pemantauan dan Naziran, Unit Latihan dan Kompetensi.
B. Objektif Bahagian

 
 1. Membantu Pengarah JKR Pahang mencapai prestasi cemerlang melalui penglibatan Pasukan Petugas Khas bagi melaksanakan projek atau program yang ditetapkan, serta inisiatif-inisiatif di bawah JKR Strategic Framework 2016-2020, mempromosikan serta menyokong pelaksanaan strategi dan polisi-polisi lain seperti yang diarahkan oleh KPKR.
 2. Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) yang merangkumi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (SPAS) MS ISO 14001:2015, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SPKKP) OHSAS 18001:2007 dan Sistem Pengurusan Tenaga (SPT) MS ISO 50001:2011.
C.

Fungsi Bahagian Pengurusan Korporat

 
 • Menyelaras dan mempromosikan dasar, program dan aktiviti Jabatan secara menyeluruh ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.
 • Memberikan perkhidmatan sokongan pentadbiran dalam urusan berkaitan Keurus setiaan Mesyuarat dan Jawatankuasa Utama Jabatan.
 • Merancang dan menguruskan Latihan dan Kompetensi kakitangan.
 • Menyelaras dan mempromosikan program pembudayaan ilmu dan pengurusan pengetahuan.
 • Merancang dan menguruskan prasarana dan penggunaan ICT.
 • Menguruskan sistem aduan pelanggan dan komunikasi.

1.

Unit Pengurusan Kualiti

A. Menguruskan pelaksanaan SPK MS ISO 90012000

 1. Audit dalaman
 2. Kajian semula pengurusan
 3. Kursus berkaitan SPK
 4. Pengurusan pengauditan SIRIM
 5. Maklumbalas pelanggan

B. Urusetia Hari Kualiti peringkat JKR Negeri Pahang

2.

Unit Pemantauan Dan Naziran

 1. Memantau dan memastikan pencapaian sasaran milestones dalam SKALA
 2. Merekod kemajuan projek-projek pada setiap minggu melalui sistem SKALA.
 3. Menyediakan laporan prestasi (Fizikal & Kewangan) pelaksanaan projek persekutuan di JKR Pahang
 4. Melaporkan prestasi projek dalam SKALA di Mesyuarat Pagi dan Mesyuarat Pengurusan JKR Pahang.
 5. Menyelaras pelaksanaan tindakan-tindakan di bawah Sistem Star Rating (MAMPU)
3.

Unit Latihan Dan Kompetensi

 1. Menguruskan pelaksanaan Analisa Keperluan Latihan (TNA) kakitangan JKR Pahang
 2. Merancang dan melaksanakan program-program latihan dalaman untuk meningkatkan kompetensi kakitangan
 3. Menyelaras program-program latihan/kursus yang dianjurkan oleh pihak luar
 4. Menguruskan peruntukan latihan
4.

Unit Aduan

 1. Menguruskan penerimaan aduan
 2. Menguruskan pengumpulan data aduan
 3. Mendapatkan maklumbalas berhubung aduan yang diterima
 4. Menguruskan analisa aduan
5.

Unit Komunikasi Dan lCT

 1. Menguruskan kerja-kerja berkaitan dengan komunikasi dan lCT JKR Pahang
 2. Menguruskan laman web JKR Pahang
 3. Menguruskan pelaksanaan rangkaian (network) baru
 4. Menyenggara rangkaian (network) sedia ada
 5. Menyenggara Sistem Perakam Waktu (E-Tass)
D.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Pengurusan Korporat JKR Pahang,
Tingkat 9, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Rabu, 10 April 2013 00:00

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

Ditulis oleh

A Fungsi Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

 

PENTADBIRAN AM

 1. Untuk mengadakan perkhidmatan pengurusan dan pentadbiran yang lebih efisyen selaras dengan Objektif Jabatan dalam perlaksanaan fungsi atau program Jabatan.
 2. Untuk mengadakan tenaga manusia yang cukup, berkelayakan dan berdisplin .
 3. Memberi latihan kepada anggota supaya berkelayakan dan berkebolehan kearah pencapaian objektif Jabatan

KEWANGAN 

 1. Bagi mengadakan satu perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan amanah serta berkesan kepada semua pelanggan (Jabatan, Agensi dan Orang Ramai) di dalam semua urusan yang berkaitan dengan hal-hal kewangan.
 2. Untuk mengurus dan mengawal wang awam bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
 3. Memasti rekod kewangan adalah kemas kini dan teratur.
B

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan JKR Pahang,
Tingkat 12, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7007
Fax: 09-573 2837

HUBUNGI KAMI

Pengarah Kerja Raya Negeri Pahang

Tingkat 9-12, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Tel : +(609)-571 7000,
Fax : +(609)-573 2837
Emel : pahang [at] jkr.gov.my

Kemaskini terakhir: 10 Disember 2018

SALURAN ADUAN

SMS : JKR 'aduan anda' ke 32728
Emel : aduan.jkr [at] 1govuc.gov.my
Laman Web : PORTAL ADUAN

'Pelanggan Diutamakan, Janji Dikotakan'

STATISTIK

Pelawat Hari Ini :Pelawat Hari Ini :103
Minggu ini :Minggu ini :465
Bulan ini :Bulan ini :4408
Keseluruhan :Keseluruhan :2378637
Tertinggi : 11-13-2018 : 2448

Paparan Terbaik Di IE 10.0, Mozilla Firefox 52.0 & Google Chrome 57.0 dengan resolusi 1360 x 768
HAKCIPTA © 2005 - 2018 PORTAL RASMI JKR NEGERI PAHANG. REKABENTUK OLEH PASUKAN PORTAL RASMI JKR NEGERI PAHANG.

Carian

Pilihan Tema

Pilihan Warna

Imej Latarbelakang